Splošni pogoji poslovanja

/Splošni pogoji poslovanja
Splošni pogoji poslovanja 2018-08-03T13:26:43+00:00

1. SPLOŠNO:

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na spletne strani www.kaloop.si ter ostala avtorska dela in storitve, kjer je kot ponudnik izvajanja storitev, produktov in oblikovanja avtorskih del naveden poslovni subjekt Luka Pajntar – samozaposleni v kulturi, oblikovalec (v nadaljevanju kaloop ali izvajalec). Odpoved potrditve naročila ali izogibanje plačilu s strani naročnika, s sklicevanjem na njegove pogoje, ni sprejemljiva in veljavna. Drugačni pogoji so veljavni le v primeru, da so bili pisno potrjeni z naše strani.

Vse spremembe naročila so veljavne le v pisni obliki.

Za naročila z dostavo tretji stranki, se naročnik, ki je oddal naročilo, smatra za odgovornega.

Morebitne kršitve ali zlorabe identitete in avtorskih pravic bomo dosledno prijavljali pristojnim organom in jih kazensko preganjali.

 

2. ODDAJA NAROČILA, OSEBNO NAROČANJE IN PREVZEM:

Naročilo naročnik odda preko spletnega obrazca ali vmesnika oz. po elektronski pošti oziroma po navadni pošti z naročilnico. V kolikor je naročilo vezano na predračun ali ponudbo, naj se naročilo ali naročilnica sklicujeta na predračun ali ponudbo. Z oddajo naročila v pisni obliki smatramo, da je naročnik seznanjen s temi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Elektronska pošta (email) oz. spletni obrazec veljata za pravno formalno veljavno naročilo. Z oddajo naročila se naročnik brezpogojno obvezuje, da bo naročilo poravnal v dogovorjenem roku (z brezobrestnim avansom/predplačilom, po povzetju oz. ob prevzemu, po fakturi z valuto). Naročnik se strinja, da je v primeru zamude plačila kaloop upravičen do nadomestila za uporabo izdelka ali storitve, zamudnih obresti in vračila dodatnih stroškov opominjanja ali izterjave.

Določila, ki se v teh splošnih pogojih nanašajo na ponudbo, se smiselno nanašajo tudi na predračun. Določila, ki se v teh splošnih pogojih poslovanja nanašajo na naročilo ali naročilnico, se smiselno uporabljajo tudi za pisno pogodbo, v kolikor v pogodbi ni drugače navedeno.

 

3. OPOZORILA / PREKLIC NAROČILA:

Vzorčne predloge in idejne zasnove predstavljajo 60% del končnega oblikovanja ali storitve in tako predstavljajo 60% del vrednosti naročila. Odstopajo lahko od končnega videza. Z oddajo naročila stopite kot naročnik s pravnim subjektom Luka Pajntar – samozaposleni v kulturi, oblikovalec v obligacijsko razmerje in se strinjate z zaračunavanjem vseh storitev in s temi splošnimi pogoji. Po oddaji naročila le-tega ni mogoče preklicati brez poravnave nastalih stroškov.

V primeru preklica naročila ali odstopa od naročila se naročnik zavezuje, da bo neizveden del naročila poravnal v 60% vrednosti neizvedenega dela naročila, izveden del naročila pa bo poravnal v celoti. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi vse ostale nastale stroške vezane na naročilo.

V primeru preklica ali odstopa od naročila se smiselno uporabijo tudi določila prvega ostavka 5. člena teh splošnih pogojev.

 

4. ROKI ZA IZVEDBO DEL IN STORITEV, POGOJI ZA IZVEDBO IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Rok za izvedbo avtorskega dela ali storitve je naveden na ponudbi. V kolikor na ponudbi ni navedenega roka za izvedbo del ali storitev, veljajo roki, kot so opisani v teh splošnih pogojih in sicer.

 • naročila v vrednosti do 50,00 EUR, rok izvedbe 2 delovna dneva
 • naročila v vrednosti od 51,01 do 100,00 EUR, rok izvedbe 3 delovne dni
 • naročila v vrednosti od 101,01 do 200,00 EUR, rok izvedbe 5 delovnih dni
 • naročila v vrednosti od 201,01 do 400,00 EUR, rok izvedbe 10 delovnih dni
 • naročila v vrednosti od 401,01 do 800,00 EUR, rok izvedbe 20 delovnih dni
 • naročila v vrednosti od 801,01 do 1000,00 EUR, rok izvedbe 30 delovnih dni
 • naročila v vrednosti na 1000,00 evrov, rok izvedbe 31 delovnih dni za vsakih 1000,00 EUR

Za izvedeno delo se šteje prvi idejni osnutek ali prvi prelom. Po potrditvi idejnega osnutka ali preloma s strani naročnika, omenjeni rok začne teči ponovno, do morebitnega novega idejnega osnutka ali končnega dela ali storitve.

Po oddaji naročila rok za izvedbo prične teči dan po zagotovitvi pogojev za izvedbo dela ali storitve s strani naročnika. Pogoji za izvedbo dela ali stroritve podani s strani naročnika so predvsem:

 • dostava ustreznih slikovnih in grafičnih materialov, in sicer bitnih slik v resoluciji in barvnem prostoru primernem za namen storitve (za splet: JPG ali PNG, RGB barvni prostor, 72 dpi; za tisk: TIFF, JPG maximum quality, PDF, CMYK barvni prostor, 300 dpi; ustreznih dimenzij; ); vektorske grafike (v formatu eps, ai ali pdf); končne datoteke za tisk (CMYK, pravilno pripojene pisave oz. teksti v krivuljah, ustrezen postscript pretvornik oz. primerna resolucija in PDF X1a standard, porezava za tisk, ustrezna resolucija za vrsto tiska)
 • dostava ustreznih tekstov in sicer v eni word ali pages datoteki za celoten projekt in sicer z ustrezno členitvijo, hierarhijo, oziroma formatiranjem (teksti oddani neposredno v e-mailu niso usrezni)
 • brief v pisni obliki ali ustrezen sestanek s podanimi navodili, vizijami, cilji, nameni … končnega izdelka, storitve …
 • registrirane spletne domene in spletno gostovanje za izvedbo spletnih strani
 • drugi materali in pogoji, ki zagotavljajo pričeket izvedbe (ustrezni elementi CGP, kot so tipografije, barve, logotipi …; morebitna druga navodila, sestanki ali materiali; drugo)

Materiali ki ne omogočajo izvedbe dela ali stroritve (npr. napačen barvni prostor, resolucija, dimenzija, slabo ali napačno oblikovani, členjeni in formatirani teksti …) se ne štejejo kot ustrezni in ne omogočajo pričetek teka roka.

Naročnik se zavezuje, da bo po potrebi sproti zagotavljal morebitne dodatne ustrezne materiale ali navodila za nadaljno izvedbo dela.

V kolikor naročnik ne zagotovi pogojev za izvedbo dela ali storitve v dvokratniku roka, ki je predviden za izvedbo dela ali storitve, se smatra, da je odstopil od naročila. Čas v katerem naročnik ne zagotovi pogojem ali je neodziven se med posameznimi fazami dela sešteva in ne začne teči vsakič znova, kot to velja na strani izvajalca. Z odstopom od naročila stopijo v veljavo obligacije v skladu s 3. členom teh splošnih pogojev.

 

5. LASTNIŠTVO, AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICA DO UPORABE:

Spletna stran kaloop.si in vse tekstovne, grafične in ostale vsebine na njej so last poslovnega subjekta Luka Pajntar – samozaposleni v kulturi, oblikovalec  in jih brez pisnega soglasja lastnika ni dovoljeno uporabljati, kopirati, shranjevati na ali drugače razmnoževati.

Izdelki grafične priprave / osnutkov / oblikovanja, ki jih izvedemo so avtorska dela in tako zakonsko zaščitena.  Vse pravice (avtorske pravice) na teh izdelkih so izključno izvajalčeve – last poslovnega subjekta Luka Pajntar – samozaposleni v kulturi, oblikovalec. Pri tem naročnik plača le izvedbo samega dela ali storitev, ne pa pravice do intelektualne lastnine. Dostava (tiskana ali elektronska) idejne zasnove posameznega dela ali storitve je zgolj delovna verzija in zato ne predstavlja končnega avtorskega dela ali storitve, zato naročniku ne daje pravice do končne uporabe tega, razen če to ni drugače opredeljeno s pisnim dogovorom. V primeru kršitve tega določila lahko kaloop zaračuna naročniku ustrezno uporabnino dela ali sproži postopke za kršitev avtorskega dela.

Naročnik po izvedbi dela v uporabo prejme končne datoteke primerne za namen končne uporabe. Delovne, oziroma ’odprte’ datoteke so moralna, stvarna in materialna last kaloop-a in naročnik do njih ni upravičen. Avtorske pravice in/ali odprte datoteke se lahko prenesejo na naročnika ali tretjo stranko po plačilu, če je tako določeno v obliki pisnega dogovora. V tem primeru se pravice prenesejo v lastništvo naročnika/tretje stranke le s plačilom dogovorjene vsote. Vsi izdelki, motivi in ostalo avtorsko delo do popolnega poplačila obveznosti ostajajo last kaloop-a. V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico do zaračunavanja stroškov uporabe za obdobje neplačanih obveznosti.

Kot nosilec moralnih avtorskih pravic ima kaloop pravico avtorska dela uporabiti v namene lastne promocije, javnih objav ipd. Izvajalec ima pravico, da se upre vsaki skazitvi, okrnitvi ali drugačni spremembi svojega dela ali imena, ki bi nastalo brez njegovega privoljenja. Drugačen dogovor med naročnikom in izvajalcem je lahko mogoč le v pisni obliki ob plačilu dogovorjene vsote.

Naročnik je izključno odgovoren če so pri izvedbi naročila kršene pravice tretje stranke, še posebej avtorske. Naročnik izjavlja, da ima pravice za kopiranje in reprodukcijo predloženih podatkov in materialov. Naročnik prevzema odgovornost za vse morebitne zahtevke tretje stranke do kaloop, v zvezi s kršitvami na tem področju.

 

6. OBRAČUN STROŠKOV:

Izvajalec bo svojo storitev obračunal skladno z izdano ponudbo oziroma predračunom, ostala opravljena dela in storitve pa v skladu z veljavnim cenikom kaloop in sicer po tarifi A za humanitarne in nevladne organizacije, fizične osebe, samozaposlene ter mala podjetja, po tarifi B za srednjevelika podjetja in javni sektor, po tarifi C za velika podjetja.

Izvajalec bo storitev preloma knjig in publikacij nad 16 strani obračunal skaldno s ponudbo, v kolikor končna količina strani ne odstopa za več kot 20 odstotkov. Za publikacije, katerih v ponudbi predviden obseg je manjši ali enak 16 strani, ter za publikacije in knjige, katerih končna količina strani presega 20 odstotkov predvidene v ponudbi, bo izvajalec obračunal dejansko količino prelomljenih strani in sicer po veljavnem ceniku.

Za projekte (dva ali več posameznih del ali variacij) so objavljene cene na strani informativne narave. Za morebitne napake ne odgovarjamo. Pred potrditvijo naročila zahtevajte točno ponudbo oz. izračun stroškov, sicer reklamacije stroškov izdelave niso upravičene.

Vse storitvene aktivnosti ki niso navedene kot posamezno delo ali storitev (grafična priprava za tisk, retuširanje ali dodelava slik, spreminjanje dimenzij in reolucij, spreminjanje barvnega prostora, formatiranje teksta, manji popravki in dodatne korekture …) zaračunamo glede na porabljen čas, po veljavni urni tarifi v 30 minutnih intervalih.

V kolikor ni drugače dogovorjeno, kaloop za vsako avtorsko delo pripravi do dve idejni zasnovi, za vsako storitev en predogled; za vsako avtorsko delo ali storitev kaloop zagotavlja dve korekturi ali reviziji. Vsaka nadaljna idejna zasnova ali revizija idejne zasnove ali revizija končnega produkta se zaračuna v višini 30% vrednosti posameznega avtorskega dela ali storitve, vsaka nadaljna korektura ali predogled pa po urni postavki.

V procesu izvajanja del, storitev in produktov kaloop zagotavlja tudi ustrezno časovno količino sestankov in drugega komuniciranja (emaili, nadzor tiska ipd.), vendar ne več kot v časovni protivrednosti 10% dela ali projekta, glede na urno postavko (v kolikor je vrednost projekta 200 EUR, urna postavka po ceniku pa 20 EUR, kaloop zagotavlja eno uro ustreznih sestankov, nadzorov in drugega komuniciranja). Vsako nadaljne komuniciranje se zaračuna po urni postavki v polurnem intervalu, komuniciranje po e-mailu pa po 15-minutnem intervalu za vsak email. Potni stroški izven mesta Ljubljana in čas potovanja se obračunajo ločeno.

Stroški, ki niso zajeti v ponudbu (v kolikor ni v ponudbi drugače navedeno) in niso del avtorskega dela ali storitve so potni stroški, ter vsi materialni stroški, kot so predvsem (ne pa izključno) stroški nabave fotografij, ilustracij, tipografij, licenc, internetnih domen, spletnega gostovanja, spletnih predlog, tem in vtičnikov, stroški tiska vmesnih ali končnih produktov. V kolikor ni drugače navedeno v ponudbi, se vsi potni in materialni stroški obračunajo neodvisno od ponudbe. Izvajalec je pred nabavo o ceni dolžan obvestiti naročnika, ta pa mora nabavo pisno potrditi. V kolikor naročnik ne soglaša z nabavo, mora za ustrezne materiale, ki so potrebni za izvedbo projekta poskrbeti sam, skladno s 4. členom teh splošnih pogojev.

 

7. REKLAMACIJE IN ROK PLAČILA:

Rok za reklamacijo je 7 dni od opravljene storitve oz. prejema storitve ali blaga. V primeru reklamacije mora naročnik dostaviti celotno vsebino prejete pošiljke skupaj z računom in pisno obrazložitvijo reklamacije na sedež izvajalca ali po pošti s priporočeno pošiljko. Reklamacije sprejemamo le v pisni obliki. V kolikor je reklamacija neupravičena, ali oddana po izteku 7 dnevnega roka od dneva izdaje računa, bomo takšno reklamacijo zavrnili. Morebitna izogibanja plačilu obveznosti bomo izterjali sodno in za stroške bremenili naročnika.

Napake na delu dostavljene pošiljke ali opravljene storitve ne predstavljajo pravice do vračila celotne pošiljke ali reklamacije celotne storitve. Dostavljene količine se lahko, v obliki manjka ali viška, razlikujejo od naročene količine za do 10%. To vključuje tudi poškodovane ali tiskovine z napako, naslovnice, prilagojene kopije za nadaljnjo obdelavo, reze zgornjih in spodnjih listov, ki se nanašajo na izdelavo in se jih ne izločuje. V primeru manjka bomo manjkajočo količino dopolnili in dostavili naročniku na naše stroške, v primeru viška pa naročnik ni dolžan poravnati stroška za količino iznad svojega naročila. Na napake pri opravljanju storitev mora naročnik opozoriti izvajalca. Napake bo izvajalec odpravil v procesu vnašanja korektur, v kolikor je to mogoče (napake pri prelomu, paginacijah, poravnavah, vnosu besedila in slik ipd.).

Reklamacija na kvaliteto avtorskega dela ni mogoča. Morebitna nestrokovna izvedba avtorskega dela se dokazuje na sodišču s sodnim izvedencem za stroko grafičnega oblikovanja.

V kolikor v ponudbi ni drugače navedeno, je rok plačila 8 dni od prejema računa, oziroma pred oddajo datotek v tisk, oziroma pred objavo spletne strani.

 

8. ZNAČILNOSTI TISKA IN ODGOVORNOST ZA TISKARSKE NAPAKE:

V kolikor stranka posreduje ustrezno pripravljene datoteke elektronskega vpogleda ne izvajamo, možno pa je naročilo testnega izpisa. Pri naročilu grafične priprave ali popravkov je stranka dolžna sama zahtevati in preveriti končni elektronski izpis naročila oz. papirni testni izpis. V kolikor stranka ne naroči izpisa in potrdi tisk, se smatra da prevzema za pravilnost vsebine popolno odgovornost in se odpoveduje reklamacijskim zahtevkom tako vsebinske kot oblikovne narave. Vsebinske napake in pomanjkljivosti ugotovljene po potrditvi elektronske verzije ali testnega izpisa bremenijo izključno stranko in se obračunajo glede na trenutno fazo naročila.

Posamezne vrste tiska (digitalni, ofset …) in postopki dodelave imajo določene značilnosti in lastnosti. Možni so odmiki ali merska odstopanja med posameznimi artikli, vendar le-ti ne presegajo 1,5 mm. Za odstopanja do 1mm (bodisi v velikosti ali poziciji slike) ne prevzemamo odgovornosti. Odstopanja so lahko tudi v barvah in končne barve lahko odstopajo od tistih na testnih izpisih, predvsem pa na zaslonu. Kvaliteta tiska in barv je odvisna tudi od izbire papirja za tisk, tako barve papirja, gramature, voluminoznosti, proizvajalca … V kolikor stranka želi večjo točnost, mora na to dejstvo opozoriti ob naročilu tiska (možni dodatni stroški), sicer za odstopanja ne prevzemamo odgovornosti.

 

9. VAROVANJE PODATKOV:

Vse posredovane podatke bomo hranili skladno z zakonodajo o varstvu podatkov ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam, uporabljali pa izključno za potrebe poslovanja in promocije kaloop. Možna so obveščanja po elektronski ali klasični pošti o novostih in akcijskih ponudbah, vsako sporočilo bo imelo možnost odjave. Pridržujemo si pravico do objave imena naročnika na spisku referenc. V kolikor želi naročnik ostati anonimen, naj na to opozori ob zahtevku za ponudbo oziroma predračun, oziroma pred oddajo naročila. Pridržujemo so vso pravico do poročanja o plačilni disciplini naročnika za to pristojnim podjetjem / agencijam.

 

10. PRAVNI PODUK:

Z oddajo naročila smatramo, da je naročnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Pri reševanju morebitnih reklamacij in nesporazumov velja izključno pisna komunikacija med strankama, zato vas prosimo, da ob osebnem obisku ali posvetu ponovite vaše zahteve v pisni obliki. V kolikor določeni pogoji zgoraj navedenih Splošnih pogojev poslovanja postanejo v celoti ali delno neveljavni, so preostali pogoji nadalje veljavni. Neveljavni pogoji se nadomestijo z zakonskimi predpisi. V kolikor morebitni spori niso rešljivi sporazumno, je za to pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani in zanje ne prevzemamo odgovornosti.

Splošni pogoji poslovanja so v veljavi od 03.06.2011